De OverlevingsFAQ

De Balie examens

Is de deelname aan de balielessen verplicht voor een advocaat-stagiair aan de Nederlandstalige balie van Brussel?

Vanaf u toegelaten bent tot de lijst van advocaten-stagiairs, schrijft u zich best zo snel mogelijk in voor de balielessen. U moet immers alle lessen van een vak volgen om te mogen deelnemen aan het examen. Als u ongewettigd afwezig was tijdens een les mag u het examen van dat vak niet afleggen! 

Voor elk vak moet u minstens de helft van de punten behalen. Als u geslaagd bent, wordt u via e-mail op de hoogte gebracht en ontvangt u een bekwaamheidsattest van de Orde van Vlaamse Balies.

Als u niet geslaagd bent voor één of meerdere vakken wordt u daar via e-mail én een aangetekend schrijven van op de hoogte gebracht en kunt u deelnemen aan de tweede zittijd. 

Indien u ook in de tweede zittijd niet geslaagd bent, kunt u, met een gemotiveerd verzoek, de commissie beroepsopleiding vragen om tot een derde zittijd te worden toegelaten. 

Om ingeschreven te kunnen worden op het tableau dient u de beroepsopleiding te hebben gevolgd en het bekwaamheidsattest te hebben behaald.

Zie ook hoofdstuk II. 2 “De beroepsopleiding” in de Codex Deontologie voor advocaten.

De Pleitoefening

Is de pleitoefening een verplichting voor de advocaat-stagiair aan de Nederlandstalige balie van Brussel?

In normale omstandigheden dient de advocaat-stagiair verplicht deel te nemen aan de pleitoefening tijdens het tweede stagejaar. Deelnemen is maar mogelijk indien u het jaar ervoor hebt deelgenomen aan de verplichte balielessen Communicatievaardigheden. De advocaat-stagiair ontvangt hiervan begin januari een e-mail met de data, locatie, tegenstrever en casus die hij/zij zal behandelen.

Deze planning werd gewijzigd door de coronamaatregelen. De pleitoefening zal nu doorgaan in het derde stagejaar.

Hou zeker uw mailbox en het Privaat Luik in de gaten.

Juridische Tweedelijnsbijstand

Ik lig een beetje achter op schema om voldoende ‘pro deo’-dossiers te hebben afgehandeld binnen mijn stageperiode van 3 jaar. Zijn er manieren om hier (snel) iets aan te doen?

In de eerste plaats raden wij aan om tijdig dossiers te aanvaarden om te vermijden dat u in een dergelijke situatie belandt. Wij herinneren u eraan dat u 5 dossiers dient te openen vooraleer u een aanvraag kan doen tot inschrijving op het tableau. Deze moeten diverse materies behandelen. In principe volstaat het regelmatig volgen van de sectievergaderingen om aan 5 dossiers te komen.

U kan BJB dossiers bekomen door zich in te schrijven via mail aan bjb@baliebrussel.be  u wordt opgenomen op de algemene permanentielijst.

In het geval u toch niet aan de 5 geopende dossiers zou geraken, zal u een verlenging van uw stage dienen aan te vragen bij de Stagecommissie.

Dien ik de ‘pro deo’-dossiers persoonlijk te behandelen?

Aangezien de behandeling van ‘pro-deo dossiers’ een onderdeel uitmaakt van de opleiding als advocaat-stagiair ter voorbereiding van de inschrijving op het tableau, dient iedere advocaat-stagiair de toevertrouwde ‘pro-deo dossiers’ persoonlijk te behandelen.

Dit is een deontologische verplichting van iedere advocaat-stagiair en vloeit voort uit artikel 256 Codex: “Behoudens uitdrukkelijke toelating van zijn sectiehoofd mag een aangestelde advocaat zich in een hem door het Bureau voor Juridische Bijstand toevertrouwde zaak niet door een confrater laten vervangen.”

Indien per uitzondering toch een beroep gedaan dient te worden op een vervanger, moeten de volgende regels gerespecteerd worden zoals opgenomen in het Vademecum Juridische Tweedelijnsbijstand van het OVB.

Indien een advocaat-stagiair wordt opgevolgd door een confrater (dit kan enkel na de vaststelling van een vertrouwensbreuk tussen advocaat en cliënt) dan moet deze confrater steeds een nieuw aanstellingsformulier invullen met recente stavingstukken.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x